Ủy Ban Nhân Dân Thuộc Cấp Huyện Sẽ Quyết Định Giá Đất Cụ Thể

Vừa qua Chính phủ đã ban hành nghị quyết 73/NQ –CP về việc ủy quyền quyết định  giá đất cụ thể. Từ ngày 6/5/2023, nghị quyết này có hiệu lực và thực hiện khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thong qua thay thế Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thi hành .

quyết-định-giá-đất
Ủy Ban Nhân Dân Thuộc Cấp Huyện Sẽ Quyết Định Giá Đất Cụ Thể từ ngày 6/5/2023 cho đến khi luật đất đại sửa đổi. Ảnh minh họa

Theo Nghị quyết 73/NQ-CP, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc  Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Kết luận số 14KL/TW ngày 22/09/2021 của bộ chính trị  và tình hình thực tế cửa địa phương thực hiện quyền cho UBND cấp huyện những việc sau.

Quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử sụng đất khi giao đất tái định cư, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

quyết-định-giá-đất
Ảnh minh họa

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm: Chủ tịch UBND cấp huyện làm chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực Hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp huyện quyết định. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giúp UBND cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đảm bảo điều kiện và tài chính, nhân lực và điều kiện cần thiết khác để UBND cấp huyện thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể được ủy quyền theo quy định trên; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã uỷ quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình uỷ quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân.

(Theo Tạp Chí Thanh Niên)

Khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn
Hotline: 0906.287.989
Tải Bảng giá - Chính sách